Rugaciuni

"Mult folosește să vă sculați noaptea pentru rugăciune. Auzim și pe Isaia: Sufletul meu Te-a dorit în vreme de noapte, duhul meu năzuiește spre Tine (Isaia 26, 9). Și pe David: Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș (Ps. 101, 8)... „Dimineața auzi glasul meu” (tropar la Ceasul întâi)... Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea (Ps. 5, 4)... Dumnezeule, Dumnezeule, pe Tine Te caut dis de dimineață (Ps. 62, 1).

În Sfântul Munte mulți se roagă zi și noapte. Se întâmplă să se roage cineva de seara până dimineața și să nu-și dea seama când trece timpul. În iubirea lui Dumnezeu, ceasurile fug cu altă repeziciune. O, ce-i în Sfântul Munte noaptea! Mireasmă, tămâie, îngeri, rugăciuni... Îngerii poartă rugăciunile sfinților și le duc la Dumnezeu. Ce taină!

Îndată ce te trezești, să zbori în picioare (...) îndată ce te trezești, să te ridici din pat. Să alegi ceasurile de noapte. Intri mai ușor în rugăciune. Chiar și întâmplător dacă te trezești noaptea, nu te culca îndată la loc; este un prilej pe care ți-l dă Dumnezeu să te rogi, cât poți, în liniște.

Cel ce priveghează noaptea în rugăciune, în cealaltă zi poate munci mai bine, pentru că îl înzestrează Dumnezeu cu har și se reînnoiește sufletește. Dimpotrivă, cel ce nu are aplecare spre jertfă pentru iubirea lui Hristos, el însuși se închide pe sine harului."

(Ne vorbește părintele Porfirie, ed. Egumenița, pp. 278-279)

Rugăciune pentru unire, a Arhimandritului SofronieDoamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatul lumii, Care suindu-Te pre muntele Golgothei, răscumpărat-ai pre noi din blestemul legii, şi ai reaşezat chipul Tău cel căzut, pre Cruce preacinstite mâinile Tale întinzând, ca pre fiii lui Dumnezeu cei risipiţi întru una să aduni şi trimiţând pre Preasfântul Duh, la unime pre toţi ai chemat; Tu dar, fiind a Tatălui strălucire, înainte de a ieşi la această mare lucrare de sfinţenie, lumii răscumpărătoare, rugatu-Te-ai Părintelui Tău ca toţi una să fim, precum Tu eşti cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt: Însuţi dăruieşte nouă har şi înţelepciune, spre a împlini această poruncă în fiece zi, şi ne întăreşte în nevoinţa acelei iubiri care ai poruncit nouă zicând: "Să vă iubiţi unul pre altul, precum Eu am iubit pre voi."

Prin Duhul Tău Cel Sfânt dăruieşte nouă puterea de a ne smeri unul altuia, amintindu-ne că cel ce mai mult iubeşte, acela mai mult se şi smereşte; învaţă-ne unul pentru altul a ne ruga, poverile unul altuia cu răbdare a purta şi împreunează pre noi întru cea a dragostei nedespărţitei legături, întru ó turmă de oi ascultătoare, pentru numele Tău cel Sfânt, împrejurul Părintelui şi Povăţuitorului nostru iubit, dând nouă şi a vedea în fiecare frate şi soră – chipul slavei Tale celei negrăite; şi a nu uita că fratele nostru este viaţa noastră.

Aşa, Doamne, Cela ce pentru bunăvoirea Ta ne-ai adunat întruolaltă dela marginile lumii, fă-ne a fi cu adevărat întru ó frăţie, vieţuind întru ó inimă, întru ó voie, întru ó dragoste, ca ún om, dupre cel mai nainte de veci sfatul Tău pentru Adam, cel întâiu născut.

Întăreşte, apără şi acoperă obştea noastră, pre care a sădit-o dreapta ta, şi păzeşte-o sub acoperământul Preacuratei Maicii Tale, pre fiecare dintre noi binecuvântând şi ocrotind : ( numele celor din obşte- vezi pomelnicul), păzindu-ne adică de gânduri de stricăciune făcătoare, de cuvinte sau de porniri potrivnice ale inimii, care primejduiesc sfântă lucrarea slujirii noastre; spre a se zidi lucrarea noastră pre piatra Evangheliceştilor Tale porunci, întru loc de tămăduire, loc de sfinţire şi de mântuire, nouă înşine, precum şi tuturor celor din jurul nostru, cei osteniţi şi împovăraţi fraţii şi surorile noastre, şi ca să aflăm toţi odihnă întru Tine, Cel blând şi smerit Împăratul nostru, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!

POMELNICPe care este dator atât monahul, cât şi mireanul, să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie. ( preluat după Psaltirea editată la Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, în 2008)

PENTRU SFÂNTA BISERICĂ

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.

Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.

Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău ; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.

Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh ( O închinăciune ).

POMELNIC PENTRU CEI VII

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe Preasfinţiţii patriarhi ai Răsăritului şi pe toţi întâistătătorii ortodocşi de pretutindeni, pe Preafericitul Părintele nostru (numele), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi preasfântul şi îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul ( sau episcopul ) nostru ( numele ), pe toţi preasfinţiţii mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, pe preoţi, diaconi şi pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare şi, pentru rugăciunile lor, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi pe mine, păcătosul (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredincioşii ocârmuitori ai ţării, robii lui Dumnezeu (numele), şi pe credincioşii ocârmuitori ai întregii lumi, îngrădeşte pe ei cu pace, şi grăieşte în inima lor cele bune şi cele de pace pentru sfânta Biserică şi pentru tot poporul tău, ca şi noi, prin liniştea lor, să vieţuim viaţă paşnică şi liniştită, în dreaptă credinţă, întru bunăcinstire şi curăţie. Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pre dreptslăvitorii dregători, pe mai-marii oştilor, pe căpeteniile oraşelor şi satelor şi pe toţi binecredincioşii şi de- Hristos- iubitori ostaşi (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele meu, duhovnicul ( numele ) şi-mi iartă păcatele prin sfinte rugăciunile lui. (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe fraţii mei cei întru Hristos şi, prin rugăciunile lor, mântuieşte-mă şi pe mine păcătosul (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părinţii mei ( numele ), pe fraţii, surorile, pe toate rudeniile cele după trup, şi pe toţi cei apropiaţi de neamul meu, şi pe prieteni ; şi le dăruieşte lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătăţile cele lumeşti şi cu cele mai presus de lume (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe cei ce vieţuiesc în sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din România şi de pretutindenea, părinţi şi fraţi ai noştri; şi mă miluieşte şi pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte, după mulţimea îndurărilor Tale, pe toti ieromonahii, ierodiaconii, monahii şi monahiile, şi pe toţi cei ce cu evlavie şi cu înfrânare vieţuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peşteri, prin munţi, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc şi latură şi care slujesc şi se roagă Ţie cu dreaptă şi bună credinţă. Uşurează-le povara, mângâie-i în necaz şi-i întăreşte în nevoinţă, cu puterea Ta ; iar prin rugăciunile lor, dăruieşte-mi şi mie iertare de păcate (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe bătrâni şi pe tineri, pe săraci şi pe sărmani, pe văduve şi pe cei ce se află în neputinţe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temniţe şi în închisori şi, mai ales, pe cei ce rabdă prigoane pentru Tine şi pentru credinţa dreptslăvitoare de la neamurile cele fără de Dumnezeu şi de la cumpliţii eretici, fiind ei robii Tăi. Miluieşte pe dânşii, cercetează-i, întăreşte-i, îi mângâie şi degrab, cu puterea Ta, îi slobozeşte şi le dă izbăvire de orice fel de greutăţi (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe cei ce ne fac nouă bine, pe cei ce ne miluiesc, şi pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii; şi fă mila ta cu dânşii, dăruind lor toate cererile întru mântuire şi dobândirea bunătăţilor celor veşnice (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, miluieşte şi îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greşit Ţie şi m-am smintit şi nebuneşte m-am depărtat de la calea mântuirii, iar prin deşărtăciunea minţii mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar : Întoarce-mă iarăşi pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie (O închinăciune). Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe cei pe care întru întunecarea mea am smintit şi pe care i-am întors de la calea mântuirii şi către lucruri rele şi necuvioase am îndreptat: cu dumnezeiască pronia Ta, în calea mântuirii iaraşi îi întoarce (O închinăciune). Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe cei ce mă urăsc şi mă necăjesc şi mă prigonesc şi nu lăsa pe dânşii să piară pentru mine, păcătosul (O închinăciune).

Uneşte cu sfânta, apostoleasca şi soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credinţă şi care, întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoştinţei Tale ( O închinăciune ). Urâcioasă şi de Dumnezeu hulitoare împărăţia păgânească degrab surpă şi buneicinstiri o supune; iar dreapta credinţă în zilele noastre întăreşte şi trimite peste noi toţi milele tale cele bogate. (O închinăciune ).

PENTRU CEI RĂPOSAŢI

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viaţa aceasta : binecredincioşii împăraţi şi domni, împărătese şi doamne, preasfinţiţi patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, preoţi, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, pe fericiţii ctitori ai sfânt locaşului acestuia, şi-i odihneşte împreună cu sfinţii Tăi în veşnicele Tale locaşuri (O închinăciune).

Pomeneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi, părinţii mei ( numele ) şi toate rudeniile mele după duh şi după trup, iertându-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie ; dăruieşte-le Împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor Tale bunătăţi şi îndulcirea vieţii Tale celei fără de sfârşit şi fericite (O închinăciune).

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice : părinţi şi fraţi ai noştri, dreptslăvitori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni; sălăşluieşte-i cu sfinţii Tăi acolo unde străluceşte lumina feţei Tale, iar pe noi miluieşte-ne ca un bun şi de oameni iubitor (O închinăciune ).

Dăruieşte, Doamne, iertare de păcate tuturor părinţilor şi fraţilor noştri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru bună credinţă şi întru nădejdea învierii, şi le fă lor veşnică pomenire .

PENTRU TINE

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul (O închinăciune).

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (O închinăciune).

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă (O închinăciune).

Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (O închinăciune).